فیلم نحوه تولید پیچ و مهره

در این فیلم نحوه تولید پیچ و مهره را مشاهده می نمایید .

مقالات اخیر

پوشش پیچ و مهره و مقاومت آن یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب پیچ و مهره مناسب می باشد .

امروزه استفاده از سازه های پیچ و مهره ای در صنعت به نحو چشمگیری افزایش یافته به طوری كه این سازه ها